Skip to content

TILBAGE​

OM UNDERVISNINGSFORLØBET “AT LEVE MED DEPRESSION”

HVORFOR DETTE UNDERVISNINGSFORLØB OM DEPRESSION?​

Depression er én af de hyppigste psykiske lidelser i Danmark. Den er et alvorligt problem, som hver femte dansker vil opleve i løbet af livet. WHO fastslår, at over 300 millioner mennesker verden over er berørt af depression. Alene i Danmark er der 200.000-300.000 voksne danskere, der i løbet af et år har symptomer, svarende til kriterierne for depression. 91.000 har været i kontakt med psykiatrien, og hvert år er der 10.500 nye tilfælde af depression i  psykiatrien (se Dansk Psykologi Forening). 

Især under og efter Coronapandemiens udbrud oplever et stigende antal af unge og voksne depression. 

Selvom depression er meget udbredt, eksisterer der stadig meget tvivl og uklarhed om, hvad depression egentlig er, hvad depression skyldes, og hvorfor nogen får en depression, mens andre ikke gør. 

Vores mål er at skabe en digital læringsplatform, der kan hjælpe med at udbrede viden om og skabe interesse for depression, følgerne af depression, samt give mulighed for refleksion over handlingsmuligheder, der er, når man lever med en depression. 

Vi ønsker at bidrage til udviklingen af et mere nuanceret billede af depression. Derfor har vi lavet dette digitale undervisningsforløb, som skal gøre studerende klogere på, hvad depression er, og hvordan det kan opleves at have en depression. Desuden vil vi gerne fokusere på de holdninger, der er til mennesker med depression, da viden er vigtig for at forstå den stigmatisering, der følger med diagnosen depression.

FORSKNING OG FORMIDLING AF DEPRESSION

Undervisningsforløbet er baseret på forskningsprojektet (Depression, Self and Society: From First-person to Societal Perspectives), der undersøgte depression og de opfattelser og holdninger, der eksisterer ift. mennesker med depression.

Formålet med projektet har været: 

1) At gøre os alle klogere på hvordan det opleves at have en depression. Samt undersøge hvilke typiske holdninger og forestillinger, der figurerer om mennesker med depression.

2) At formidle denne nye viden til et større publikum, imodsætning til hvad man traditionelt gør med forskningsartikler. Dvs. at gøre det forståeligt, interessant og meningsfuldt at lære om depression og dens implikationer for mennesker med depression og deres pårørende først og fremmest. 

Det er der kommet to kulturprodukter ud af: Podcast-serien Den Sorte Hund og teaterforestillingen Menneskebyrden

DET DIGITALE UNDERVISNINGSFORLØB​

Læringsforløbet er inddelt i 7 temaer. I hvert af disse temaer anvendes udvalgte dele af podcasten Den Sorte Hund samt videoer fra teaterstykket Menneskebyrden. Desuden er der til hvert tema skrevet en tekst, der beskriver temaets fokusområde. 

Hvert tema har specifikke læringsmål, og de studerende har mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter, for at lære om, arbejde med og reflektere over emnerne. For hvert tematiske forløb er der vejledning til læreren i form af en introducerende tekst og læringsmål.

Man kan vælge at følge tema 1-7 i rækkefølge ét af gangen. 

Det er også muligt at nøjes med at anvende et enkelt tema i undervisningen. 

Under hvert tema er der 2-3 forskellige undervisningsaktiviteter. Man kan udvælge aktiviteter ift. relevans, og ift. hvor lang tid man har til rådighed. 

De digitale undervisningsforløb indeholder alle de undervisningsmaterialer, som man har brug for til aktiviteterne, men man kan naturligvis også vælge at inddrage yderligere eksterne undervisningsmaterialer, hvis man ønsker det.

Da det er et nyt undervisningsforløb, hører vi gerne tilbage med erfaringer, ideer eller forslag til ændringer og forbedringer. 

Kontakt: km@enactlab.com

Udviklet til gymnasiet og HF

Det digitale læringsforløb er tilrettelagt med udgangspunkt i Læreplan Psykologi B – valgfag 2017 for gymnasiet og HF. 

Læringsforløbet giver de studerende mulighed for at arbejde med en række af de faglige mål og kernestoffet fra læreplanen. 

Ud over Gymnasie- og HF-elever i faget psykologi er det dog intentionen, at undervisningsmaterialet og øvelserne også kan anvendes af andre målgrupper. 

Andre der kan have glæde af det digitale undervisningsforløb er f.eks. social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter i deres praksis, mennesker med depression og deres pårørende, samt depressionsforeninger og interesseorganisationer. 

Alle for hvem forløbet giver mening, er velkommen til at bruge det. 

OM UNDERVISNINGSFORLØBET “AT LEVE MED DEPRESSION”​

OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL ​

Herunder oplistes de generelle læringsmål, som aktiviteterne i de forskellige temaer tilsammen giver mulighed for at arbejde med. 

Læringsmålene er udvalgt fra 2017 læreplanen Psykologi B – valgfag på gymnasiet og HF (se mere om Psykologi lærerplan og vejledning her). Der er desuden opsat specifikke faglige læringsmål under de enkelte temaer.

FAGLIGE MÅL

 • Demonstrere indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske. 
 • Kritisk redegørelse for psykologisk viden i form af psykologiske teorier, begreber og undersøgelser og kunne forstå dem i en historisk-kulturel kontekst. 
 • Formulere konkrete psykologifaglige problemstillinger i aktuelt stof, samt udvælge og anvende relevant psykologisk viden fra forskellige kilder, herunder digitale medier, til at undersøge disse problemstillinger og kunne forholde sig kritisk til den anvendte viden på et fagligt grundlag. 
 • Inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger. 
 • Demonstrere et grundigt kendskab til fagets metoder og på den baggrund selv være i stand til at designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser. Herunder kunne præsentere og forholde sig til resultaterne med brug af et metodisk begrebsapparat. 
 • Vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger.
 • Argumentere fagligt og formidle psykologisk viden skriftligt og mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.

KERNESTOF​

Gennem kernestoffet skal de studerende opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. Kernestoffet er:

Social psykologi

 • Social adfærd, gruppepsykologiske processer, inklusion og eksklusion samt social indflydelse. 
 • Kommunikation i sociale sammenhænge og på digitale medier. 
 • Social kognition, herunder stereotyper, fordomme og diskrimination. 
 • Kulturpsykologi, herunder kulturelle normer og konsekvenser af globaliseringen for identitet og socialt samspil. 

Udviklingspsykologi

 • Tilknytning, omsorg og familiens betydning for udvikling, herunder betydningen af sårbarhed og resiliens.

Kognition og læring

 • Følelser og kognition 
 • Perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af sig selv og omverdenen. 

Personlighed og identitet

 • Selv, identitet og personlighed.
 • Individuelle forskelle i livsstil og håndtering af udfordringer, herunder arbejde, stress og coping. 

Psykologisk metode

 • Undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse samt simpel analyse af data.