Skip to content

TEMA 1

HVAD ER DEPRESSION

TIL STUDERENDE

Indhold

• At få forståelse for hvad depression er.
• At adskille diagnosen og oplevelsen af depression.
• At indsamle viden om den almindelige opfattelse af depression.
• At udarbejde kvalitative interviews.
• At beskrive et symptom på en sindstilstand.

FORBEREDELSE

LYT TIL PODCASTEN &

LÆS TEKStEN HERUNDER

Episode 1: Dækket Springer (hele episoden)

Hvad er det egentlig der sker, når nogen får en depression? Hvordan opleves depression? Og kan man bare blive glad igen ved at tænke positivt?

Her bliver vi introduceret til Troels og Linnea, som begge har førstehåndserfaringer med depression.

De møder også for første gang hinanden, og de deler deres refleksioner og oplevelser med hinanden. 

De stiller spørgsmålstegn ved samfundet og de diskuterer forventninger, ensomhed og depressionens mange ansigter.

FORBEREDELSE

LÆS TEKStEN HERUNDER

Hvad er depression?

Depression er klassificeret i ICD-11 (International Classification of Diseases) og DSM-V (Diagnostic and Statistic of Mental Disorders) som en affektiv lidelse, hvilket defineres som en forandring eller forstyrrelse i ens humør og følelser. 

Depression karakteriseres derfor som et depressivt humør, sænket stemningsleje eller en mangel af interesse i stort set alle aktiviteter (anhedoni).

ICD-11 udfolder også definitionen af depression ved at kendetegne det som følelser af tristhed, let til irritation, tomhed, mangel på nydelse og akkompagneret af andre kognitive-adfærdsmæssige symptomer og neuro-vegetative symptomer. 

Depression defineres på denne måde ud fra et klinisk perspektiv, men disse diagnosemanualer synes at glemme et vigtigt aspekt, nemlig hvordan personer som lever med depression, oplever det. 

Så hvordan ser depression ud fra et første-persons perspektiv? 

 Individer med depression oplever nogle af de nævnte symptomer, men i diagnose-manualerne opdeles symptomerne, og et helhedsorienteret billede af depression mangler.

F.eks. så kan personer med depression stadig opleve følelser som glæde og vrede, og de har også et højnet niveau af følelser som smerte. I diagnosemanualerne defineres de somatiske og kropslige forstyrrelser, samt hæmmet social funktionalitet, desuden som værende forårsaget af depression. Men nyere forskning viser, at disse snarere er en mere integreret del af depressionen og ikke nødvendigvis årsager til depressionen.

Det betyder, at personer med depression typisk har enormt store krav til sig selv, og en skadelig perfektionistisk indstilling, der gør det vanskelig for disse individer at føle sig tilfreds med deres mål. Forhøjede krav til sig selv skaber også et syn på verden, der bliver funktionalistisk, dvs. hvor man forsøger at leve op til krav til karriere, uddannelse, status, osv. Det er krav, som ikke nødvendigvis er ens egne, men skabt af en social og samfundsmæssig forventning.

Dette kan efterlade én selv med en mangel på mening i livet, når man fejler, og medvirke til at man ikke længere søger de ting, som faktisk er vigtige for en selv. Dette kan afstedkomme en depression. 

Så hvad er depression, og hvordan hænger forstyrrelse i ens humør og følelser sammen med de kropslige og sociale aspekter?

FORSLAG TIL
AKTIVITETER

AKTIVITET 1.1 – KORTLÆG OG DISKUTÉR: HVAD ER DEPRESSION?

I klassen:

Læs følgende citater, der er eksempler på, hvordan det kan opleves at have en depression. I kan evt. vælge at skiftes til at læse citaterne op i klassen. 

I grupper:
Tegn to mindmaps over "Hvad er depression'

Baseret på tema 1-teksten, podcasten og citaterne skal der i grupper tegnes to mindmaps om hvad depression er fra et videnskabeligt perspektiv og fra et første-persons perspektiv:

Mindmap 1: Tegn/opskriv kendetegn og symptomer på depression set fra en videnskabelig vinkel. Brug teksten I har læst, samt evt. også de supplerende materialer, der linkes til herunder, til jeres beskrivelser.

Mindmap 2: Hvad er depression set fra et menneske, der selv oplever depressionen (dvs. fra et første-persons perspektiv)? Tag udgangspunkt i hvad I har hørt personerne i podcasten, og i citaterne, beskrive.

I klassen:
Find og diskutér ligheder og forskelle mellem jeres to former for mindmaps

Hæng jeres mindmaps op i klassen – gå rundt til hver gruppes mindmaps – diskutér i fællesskab for hver gruppes mindmaps: 

Er der en forskel på a) den videnskabelige diagnose “depression”, og b) hvordan depression opleves af de personer, som I har lyttet til/læst om? 

Hvilken betydning kan det få, at der er forskel? Beskriv forskellen med udgangspunkt i gruppens to mindmaps.

I klassen:
Diskutér klippet fra Menneskebyrden og videoen 'Den Sorte Hund'

Se begge videoer, som er to beskrivelser af, hvordan det opleves at have en depression.

 

I har selv taget stilling til, hvad depression er, da I skabte og diskuterede jeres mindmaps. 

Sammenlign nu jeres holdning med beskrivelserne af depression fra begge videoer. Tal om forskelle og ligheder på filmenes holdninger og jeres holdninger i klassen.

 

AKTIVITET 1.2 - KVALITATIV SPØRGEUNDERSØGELSE: VIDEN OG FORDOMME OM DEPRESSION

I skal undersøge hvilke forståelser og fordomme, vi generelt har om personer med depression. Stemmer vores dagligdagsopfattelse overens med de videnskabelige diagnoser? 

For at undersøge det skal I udvikle og gennemføre en kvalitativ spørgeundersøgelse/et interview.

Målet er at finde ud af, hvilken viden og hvilke fordomme/antagelser andre mennesker har om depression.

I Grupper:
Udarbejd en spørgeguide

Formulér 3-5 spørgsmål der vil kunne give jer svar på, hvordan andre mennesker forstår depression.

Få inspiration til spørgsmålene fra det I har læst og hørt fra denne lektion. 

Fortag jeres interview

Interview: Gå ud og interview 2-4 mennesker ud fra jeres spørgeguide.

Lav en analyse af jeres interview - Hvad ved I nu, som I ikke vidste før?

Gennemlæs noterne: Er der nogle fælles temaer i de svar, I har fået fra jeres informanter, ift. viden og/eller fordomme om depression?

Skriv: Opskriv jeres forskellige temaer.

Undersøg: Er jeres informanter enige, eller ser I forskelle i de svar, I har fået? Skriv hvilke ligheder, og hvilke forskelle, I er kommet frem til.

Analysér ift. teori: Sammenlign nu jeres empiriske analyse (den viden/de svar I har fået fra jeres undersøgelse) med de videnskabelige diagnoser for depression, deres kendetegn og symptomer. Find teorien/beskrivelsen af diagnoserne i teksten til tema 1 samt i det supplerende materiale.

Sammenlign i en tabel: Lav en tabel hvor I opstiller de videnskabelige kendetegn og symptomer på depression, overfor de temaer, som I har fundet. Find på en måde, hvor I kan vise ligheder og forskelle imellem jeres undersøgelse og videnskaben.

Skriv et fælles dokument på ca. 10-12 linjer

Forklar: Hvad I har undersøgt, og hvad målet for undersøgelsen var.

Indsæt jeres tabel og forklar den.

Brug de videnskabelige diagnosers kendetegn og symptomer til at argumentere for om jeres interviewpersoner har en nuanceret forståelse for, hvad depression er.

AKTIVITET 1.3 - BESKRIV ET SYMPTOm PÅ EN SINDSTILSTAND

Nu har I læst om og arbejdet med diagnosen for depression. Men hvad betyder det, når man vælger at stille skarpt på et bestemt psykologisk sindstilstand? Og hvordan kan man gribe det an?

I denne aktivitet får I erfaring med, hvordan man kan forstå bestemte sindstilstande og udvikle beskrivelser af sådanne tilstande indenfor psykologi. 

I Grupper:
Vælg en sindstilstand og udvikle en beskrivelse.

Vælg en sindstilstand der har direkte og indirekte relevans for forståelse af depression og begynd derefter af udvikle en beskrivelse af dette. 

Vælg f.eks. fænomenet “glæde” eller “meningsløshed”. 

Spørg jer selv: Hvad er karakteristisk ved en person, der er glad? (Eller byt [glad] ud med den sindstilstand, som I selv har valgt). Hvilke symptomer oplever personen?

Brainstorm: Lav en brainstorm på kendetegn og symptomer ved at være fx. glad.

Brug f.eks. post-its (miro.com) eller padlet (Padlet.com), til at notere jeres kendetegn og symptomer.

Sørg for at alle kan deltage og dele perspektiver. Jo flere kendetegn og symptomer des bedre. 
Analysér: Sorter jeres post-its i områder eller temaer

Er der nogle områder eller temaer, der er ens eller hører sammen. 

Hvilke kendetegn og symptomer, mener I, kan karakterisere den sindstilstand, som I har valgt?

Skriv nu i fællesskab en liste over kendetegn og symptomer på den sindstilstand, I har valgt. Uddyb, så andre kan forstå. 

Forbered en præsentation af jeres sindstilstand, som I kan vise for klassen. (skriftligt eller mundtligt – aftales med læreren)

I klassen:
Fremlæggelse

Hver gruppe fremlægger beskrivelsen af deres sindstilstand.

Alle giver feedback og kommer med kommentarer. 

F.eks. kan I selv relatere jer til hver af disse beskrivelser? 

Er det de rette ting, der er medtaget i beskrivelsen?

Er der andre måder, man kan beskrive fænomenet på f.eks. glæde? 

Diskutér

Hvordan går man fra en beskrivelse af symptomer (som I selv lige har gjort) og til at udvikle en diagnose rent videnskabeligt? 

Prøv at sammenligne jeres beskrivelse med depressionsdiagnoser.

Supplerende materialer til aktiviteterne

WHO’s beskrivelse af hvad depression er:

American Psychiatric Association’s beskrivelse af depression:

DSM-V: Psychcom’s beskrivelse af depression gennem DSM–5:

ICD-11 (International Classification of Diseases):