Skip to content

TEMA 5

SKYLD, SKAM OG IDENTITET​

TIL STUDERENDE

Indhold

• At få forståelse for ens værdier og forventninger til sig selv kan føre til depression.
• At få forståelse for at det kan skabe bebrejdelse, skyld, skam og være en belastning for ens syn på sig selv, hvis man kun fokuserer på funktionelle gøremål, – det man synes, at man ‘bør’ gøre.
• At få en forståelse for hvordan vi individuelt og som samfund tillægger noget værdi og mening, og dermed skaber forventninger til os selv og andre.

FORBEREDELSE

LYT TIL PODCASTEN &

LÆS TEKStEN HERUNDER

- Episode 4: Ding dong dynamolygte (hele episoden)

- Episode 3: Sort galde (16.30-20.05)

 

I en moderne tid kan personer med depression komme til at føle skam og selvbebrejdelse, hvis de bliver nødt til at sætte livet på standby, fordi de er overbelastede. 

Trods gode intentioner kan omgivelserne komme til at påføre yderligere skam og bebrejdelse, fordi de sjældent forstår, hvorfor mennesket med depression ikke bare kan ‘tage sig sammen’. 

I dag er arbejde ikke bare en indtægtskilde, det er også blevet en stor del af vores identitet. For personer ramt af depression kan det medfølgende funktionstab og uarbejdsdygtigheden, derfor ofte få store konsekvenser. 

Det kan være som tab af status, når Linnea går fra at være elitestuderende til at måtte droppe sit speciale. I Troels’ tilfælde var konsekvenserne bl.a. fattigdom og gæld. 

Hør med når Troels og Linnea taler om og med systemet, og diskuterer betydningen af at stå udenfor arbejdsmarkedet.

FORBEREDELSE

LÆS TEKStEN HERUNDER

Skyld, skam og identitet

Man bebrejder sig selv, når man føler, at man ikke slår til og lever op til sine egne og andres forventninger. Det kan føre til en følelse af skam, og følelsen af ikke at være lige så værdifuld som andre. 

Følelsen af at være mindre værd og utilstrækkelig opstår typisk, når man ikke formår at gøre alle de ting, som man synes, at man burde.

Funktionelt verdenssyn: I vores samfund tillægger vi det høj funktionel værdi at være aktiv, produktiv, effektiv og have mange bolde i luften – at udrette noget med vores liv. Vi roses for slid og for at lægge os i selen, og vi lever med fortællingen om, at vi kan få den fremtid, som vi ønsker, hvis bare vi arbejder hårdt nok for det. Formår vi ikke at kæmpe os til succes, kan vi kun bebrejde os selv. 

Bebrejdelse er et nøgleord, når det angår depression. Selvbebrejdelse er et af de store symptomer, som relaterer sig til depression. Fordi depression fører til en tilbagetrukket og ofte inaktiv tilværelse, lever vi ikke op til de forventninger, vi har til os selv, og (som vi føler, at) andre har til os. 

Det kan starte en ond cirkel af selvbebrejdelse, som forværres, hver gang vi ikke formår at gøre, det vi (synes, at vi) burde. 

De to ord, ’gør’ og ’bør’ er væsentlige, fordi de understreger, at mange med depression oplever at fokusere mere og mere på (funktionelle) gøremål og deres egen uformåen. Fokusset herpå kan blive næsten sygeligt og skabe den skam, som er karakteristisk for depression.

 

 

 

 

 

 

Det kan være svært at komme ud af en depression, når man igen og igen støder ind i et værdisystem, der i høj grad har fokus på funktionalitet, dvs. at man skal udrette noget, bidrage, være effektiv, osv. 

 

Et eksempel på mødet med den funktionelle tankegang er, hvis man f.eks. kommer til jobcenteret, fordi man har mistet sit job under en depression. Her skal man vejes og vurderes fra alle mulige funktionelle vinkler i forhold til kompetenceafklaring, CV, erfaringer, karriereveje, osv. Så bliver personen med depression igen opmærksom på funktionelle værdier, som samfundet, men man måske ikke selv, finder vigtigt. Der bliver f.eks. spurgt om tidligere bedrifter, karakterer, jobs, erfaringer etc. Personen kan ikke nødvendigvis leve op til disse krav og begynder at bebrejde sig selv ift. manglende succes. Man føler f.eks. skyld over ikke at være slået igennem og skammer sig over manglende motivation eller gøren. 

 

Et andet eksempel på at blive sat i pres mellem forskellige værdisystemer kan opstå, hvis man har svært at affinde sig med et job, som man ikke selv finder mening i. 

F.eks. kan personen med depression fastholdes i et “usundt” job, fordi der skal betales regninger, familien skal forsøges, og hverdagen skal løbe rundt. Det kan opleves som nogle forventninger til personen, som han eller hun ikke kan genkende sig selv i, hvilket ender i, at personen kan føle skyld over ikke at udføre sit arbejde godt nok. Dette kan forværre eller holde personen i sin depressive tilstand.

FORSLAG TIL
AKTIVITETER

AKTIVITET 5.1 - Diskussion: BEBREJDELSE, SKAM OG SKYLD OG DEPRESSION

For at undersøge  følelser som bebrejdelse, skam og skyld i forhold til depression kan man stille sig selv nogle vigtige spørgsmål som f.eks.: 

Hvilket værd skal jeg have, og hvilket værd skal jeg give mig selv? 

Hænger værdighed og identitet sammen? Hvad er identitet bygget op omkring i et moderne samfund? 

Er man selv bestemmende over den identitet, man vælger? Og hvad kan det komme til at betyde for ens identitet, at man har et funktionelt verdenssyn? Hvilke kvaliteter er det værd at stræbe efter i sit liv?

Mennesker med depression oplever ofte problemer på disse områder, og det er vigtige overvejelser. Hvis verden kun har værdi på én måde, f.eks. gennem perfekte præstationer, og hvis man ikke har værdi i kraft af at være f.eks. ven eller mor, så kan livet blive svært. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I klassen eller i grupper:
Diskutér

Så det er vigtigt at overveje værdi og mening i livet – hvad har værdi?

Hvilke forventninger kan man have til sig selv? 

Hvad er bebrejdelse, skam og skyld? 

Kan man bebrejde sig selv uden at skamme sig? 

Kan man skamme sig, selvom det ikke er ens skyld? 

Og ikke mindst: Kan man gennem overvejelser skabe nye gode balancer i sit liv? 

I klassen:
Læs fra teatermanuskriptet

Læs i nedestående fra teatermanuskriptet: ARVESYNDEN – DEN INDBAGTE SKYLD. 

 

ARVESYNDEN – DEN INDBAGTE SKYLD

I klassen eller i grupper:
Diskutér

I har nu hørt om Troels og Linnea i podcasten og læst om Lines samtale med præsten. 

Diskuter følgende spørgsmål:

  • Hvordan er Lines oplevelse af sig selv som et dårlig menneske opstået?
  • Hvordan hænger denne oplevelse sammen med hende følelse af skyld og skam?
  • Og selvom hun godt kan forstå sin situation rationelt, hvorfor kan hun så ikke ændre sine følelser af skyld og skam? 
  • Tror I, at Linneas selvopfattelse/identitet bidrager til hendes til skam/skyldfølelsen? Og hvis ja, hvordan og hvorfor?
  • Tror I, at Linneas jobcenter møde får hende til at føle skam og skyld?
  • Og hvis ja, hvorfor?
  • Er det med vilje, at jobcenterets regler er udarbejdet på en måde, så det får hende til at føle skyld?
  • Og hvis ja, – hvad er meningen med det, og er det altid rimeligt, og virker det efter hensigten? 
  • Kunne man “designe” sådan en oplevelse på et jobcenter anderledes, sådan at Linnea fik en bedre oplevelse? 
  • Har I forslag til, hvilke alternative overvejelser Linnea kunne have, som hun kunne have gavn af i denne situation?

Kom med eksempler

Hvilke oplevelser har Troels, Linnea og Line med skyld og skam og selvbebrejdelse generelt? Skriv nogle eksempler op ud fra det, I har hørt.

Ud fra hvert af de eksempler I har skrevet op: 

Hvad er baggrunden for, at de skammer sig og/eller føler skyld?

Har det en funktion, og er det meningsfuldt eller meningsløst, at de føler skyld og skam?

Aktivitet 5.2 - Diskussion og Billed-dating:
Skam og skyld i hverdagen

Individuelt: 

Læs hver især følgende artikel “Derfor føler vi skam” på videnskab.dk:

Derfor føler vi skam

Definere

Hvad er skam og hvad gør man, hvis man skammer sig? 

Hvad siger tema-teksten 5: Skyld, skam og identitet?

Hvad siger artiklen fra videnskab.dk: Derfor føler vi skam?

Nedskriv jeres beskrivelse af, hvad skyld er, og hvad skam er. 

Brainstorm

Lav en brainstorm på og skriv hver især ned: 

• Hvad er skam for dig?
• Hvad kan få dig til at føle skam?
• Hvad gør man – hvis man skammer sig?
• Hænger følelsen af skam sammen med dine forventninger til dig selv?

I grupper:
Diskutér

Diskutér i jeres grupper, hvor I tager et spørgsmål ad gangen – brug ca. 1-2 min. på hvert spørgsmål:

Hvad gør man – hvis man skammer sig? 

Hvad er skam for jer? 

Hvordan hænger skam sammen med jeres forventninger til jer selv? 

Hvordan skelner man mellem forventningerne til sig selv og forventningerne fra omgivelserne?

Hvordan kan man vurdere, om man stiller for høje krav til sig selv? Er der nogle metoder, man kan bruge for at undersøge det?

Hvad er afgørende for at kunne opleve en følelse af at “slå til” som menneske? Skal man være perfekt (høje krav), eller skal man være en god ven?

Bør – gøre: Hvilke ting bør man som almindeligt menneske gøre? Hvem er det der sætter disse forventninger? Hvordan kan vi sikre os, at det er de “rigtige forventninger”, og hvordan måler vi, om de er for høje eller tilpas?

Hvad vil det sige at sætte forventninger, hvad kan vi bruge forventninger til, og hvordan bruger man sin mavefornemmelse til at sige: nok er nok?

Har I oplevet ikke at kunne leve op til jeres egne forventninger? – Eller til andres? Kan man ændre på sine forventninger til sig selv?
Individuelt:
Find billeder

Find nu tre billeder på internettet, der forestiller følgende:

Et menneske der føler skam

Et menneske der føler skyld

Et menneske med meget høje forventninger til sig selv

2 & 2:
Billede-dating

Rejs jer op og find sammen to og to. I skal vise hinanden de billeder, I har fundet.

I har nu hver to minutter hver til at argumentere for, hvorfor jeres tre billeder viser hhv. skam, skyld og høje forventninger.

Skift to gange mere, så I når at forklare jeres billeder tre gange i alt og hører om andres billeder tre gange i alt. 

I klassen:
Læs citater

Læs nedestående citater, der er eksempler på, hvordan skyld, skam og bebrejdelse kan opleves for et menneske med depression. 

I kan også vælge at skiftes til at læse citaterne op i klassen.

Citater

Aktivitet 5.3 - refleksion over forskellige syn på livet

Ens værdier definerer ens verdenssyn.

Hvis man binder sine værdier op omkring status, økonomi, karriere, karakter, succes, bedrifter, osv. kan man have et meget funktionelt verdenssyn ift. sin uddannelse, sin sundhed, sine relationer eller sit job, og det kan være svært at leve op til sine egne ambitioner. 

Men hvad er et funktionelt verdenssyn, og hvordan hænger det sammen med ens oplevelse af bebrejdelse, skyld og skam? 

Hvordan får man for det første indsigt i sit eget verdenssyn og for det andet undersøgt, om det er det verdenssyn, man ønsker at have?

I denne aktivitet skal vi arbejde med at undersøge, hvad et funktionelt verdenssyn er, og hvordan sådan et verdenssyn kan præge ens liv, og hvordan man har det. 

Hvis man er f.eks. er studerende, på hvilke områder kan man så have et funktionelt verdenssyn (ift. karakterer eller lektier f.eks.)?

Individuelt:
Søg efter historier

Søg på internettet efter interessante, personlige historier om skyld og skam. Vælg et eksempel der fylder nok til, at du kan få en ide om, hvordan denne person føler. 

Ud fra den historie/karakter du har valgt:

• Nedskriv eksempler på denne karakter/histories funktionelle verdenssyn dvs. f.eks. de værdier denne person har ift. uddannelse, sundhed, relationer eller job? 

• Overvej: Hvad ”skal” og “bør” denne karakter gøre ifølge sit eget verdenssyn for at være “god nok” som menneske?

• Hvilke gode og mindre gode konsekvenser kan denne karakters funktionelle verdenssyn medvirke til?

• Hvad betyder det for denne person/karakters liv at have et funktionelt verdenssyn? 

• Hvornår kan det skabe bebrejdelse over ikke at slå til, og give en oplevelse af at det er personens egen skyld, og at det er noget, personen bør skamme sig over?

• Ud fra dine betragtninger herover: Kan man skabe en “systematisk metode”, så man holder øje med sit funktionelle verdenssyn, så det ikke tager overhånd, men er afbalanceret?  Hvis ja, hvilken metode?

I klassen:
Fortæl om

Fortæl om de karakterer/personer, som du har fundet og kom med eksempler på de værdier/det funktionelle verdenssyn, som denne karaktér/person lever efter. 

De gode og mindre gode konsekvenser denne karakters funktionelle verdenssyn kan medvirke til?

Diskutér

Er det væsentligt at holde øje med sit funktionelle verdenssyn/de værdier, som man lever efter f.eks. ift. uddannelse, sundhed, relationer eller job, så det ikke tager overhånd, og man f.eks. ender i en depression? 

Kom med ideer til, hvordan man kan holde øje med, om man har sunde værdier.